fbpx

Zavřeno

otevírá v 09:00

Interaktivní mapa centra

PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU „CENTRAL KLUB“

1. PREAMBULE

1.1 Společnost KCC Development s.r.o., identifikační číslo 06143849, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 120019 (dále jen „Provozovatel“ nebo „my“) je vlastníkem budovy s adresním místem P. Bezruče 3388, Kladno, PSČ 272 01, v níž provozuje obchodní centrum Central Kladno (dále jen „Centrum“).

 

1.2 Provozovatel v těchto podmínkách Věrnostního programu „Central Klub“ (dále jen „Klub“) popisuje pravidla, za nichž mohou návštěvníci Centra využívat nadstandardních výhod pro stálé zákazníky Centra (dále jen „Podmínky“).

2. VZNIK ČLENSTVÍ V KLUBU

2.1 Členem Klubu se může stát kterákoliv fyzická osoba s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s Podmínkami. Členem Klubu se nemůže stát právnická osoba. Členství je bezplatné. Zájemce se stane členem Klubu poté, co řádně vyplní registrační formulář s názvem „Registrace věrnostní karty“ (dále jen „Registrace“), vysloví souhlas s Podmínkami Klubu a tyto dokumenty budou doručeny Provozovateli (ať již prostřednictvím registrace na www.centralkladno.cz nebo osobním předáním na infostánku Centra, který je umístěný u hlavního vstupu do Centra z ulice Petra Bezruče; tento infostánek dále jen „Infostánek“). Provozovatel je oprávněn Infostánek kdykoliv přemístit v rámci Centra.

 

2.2 Povinnými údaji v rámci Registrace jsou:

 • jméno a příjmení;
 • emailová adresa;

ostatní údaje jsou nepovinné, ale mohou mít vliv na možnost čerpat výhody členství v Klubu tam, kde je poskytnutí příslušné výhody bez daného údaje nemožné.

 

2.3 Člen Klubu může čerpat výhody členství v Klubu poté, co obdrží od Provozovatele kartu Klubu (dále jen „Karta“).

 

2.4 Na každého člena Klubu může být současně vystavena pouze jedna Karta. Člen Klubu je povinen chránit Kartu před jejím zneužitím nebo ztrátou. V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení Karty je člen Klubu povinen tuto skutečnost oznámit na Infostánku nebo na e-mailové adrese info@centralkladno.cz. Spolu s oznámením o ztrátě, odcizení nebo znehodnocení Karty je člen Klubu oprávněn požádat o vydání nové Karty. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé zneužitím Karty neoprávněnou osobou.

2.5 Členy Klubu se mohou stát i zaměstnanci obchodů Centra, správy Centra a dalších společností, které poskytují v rámci své podnikatelské činnosti služby pro Provozovatele.

3. VÝHODY PRO ČLENY KLUBU

3.1 Narozeninové odměny

Člen Klubu, který v rámci Registrace uvedl své datum narození, obdrží u příležitosti svých narozenin odměnu nebo dárek dle aktuálních pravidel Provozovatele, a to například v podobě poukazu sloužícího k nákupu zboží u vybraných partnerů Centra (dále jen „Narozeninové odměny“). Narozeninové odměny jsou zásadně zasílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu evidovanou u člena Klubu. Narozeninové odměny jsou zpravidla zasílány v den narozenin a mají platnost 3 měsíce ode dne jejich odeslání.

 

Pracovníci prodejen Centra jsou oprávněni odmítnout Narozeninové odměny zejména tehdy, pokud již uplynula doba platnosti Narozeninové odměny nebo pokud má pracovník prodejny důvodnou pochybnost o pravosti Narozeninové odměny.

3.2 Hodina parkování navíc zdarma

Člen Klubu má možnost k jednomu vjezdu do parkoviště Centra v rámci jednoho dne čerpat hodinu parkování navíc zdarma oproti standardní délce bezplatného parkování v příslušném období. Bonusovou hodinu člen Klubu aktivuje na Infostánku v čase od 10:00 hod do 18:00 hod. Mimo provozní dobu Infostánku v čase od 6:30 hod do 10:00 hod a od 18:00 hod do 23:00 hod aktivuje člen Klubu bonusovou hodinu na tel: 725 437 698. Člen Klubu je povinen řídit se Provozním řádem parkoviště Centra.

3.3 Slevy u vybraných obchodníků Centra

Vybraní obchodníci Centra (dále jen „Partneři Klubu“) udělují v rámci Klubu členům Klubu časově či jinak omezené slevy, nabídky či dárky dle svých pravidel, přičemž platná a aktuální pravidla Partnerů Klubu pro získání slev či dárků v rámci Klubu jsou uveřejněna zejména na webových stránkách Centra a/nebo na profilech Centra na sociálních sítích.

3.4 Speciální akce pro členy Klubu

Člen Klubu má možnost využít speciálních akcí Centra pro členy Klubu a služeb za zvýhodněnou cenu dle aktuální nabídky na webových stránkách Centra a/nebo na profilech Centra na sociálních sítích.

3.5 Veškeré výhody (slevy, dárky apod.) mohou členové Klubu čerpat pouze po předložení Karty. Čerpání výhod může být odmítnuto, pokud osobní údaje evidované u člena Klubu jsou zjevně nepravdivé.

4. ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ

4.1 Provozovatel je oprávněn zrušit členství v Klubu z důvodu, že (i) člen Klubu uvedl nesprávné údaje při Registraci či později a/nebo že (ii) se člen Klubu dopustil jednání v rozporu s Podmínkami.

 

4.2 Ke zrušení členství může také dojít automaticky poté, co Karta nebude po dobu alespoň tří (3) let použita.

 

4.3 O zrušení členství z výše uvedených důvodů bude člen Klubu informován na e-mailové adrese uvedené při Registraci, resp. na e-mailu, který člen Klubu následně oznámil Provozovateli v souladu s Podmínkami.

 

4.4 Člen je oprávněn své členství kdykoliv jednostranně zrušit. Provozovatel je povinen zrušit členství v Klubu na žádost člena Klubu, která bude zaslána na e-mailovou adresu info@centralkladno.cz. Žádost musí být dostatečně určitá na to, aby z ní bylo možno dovodit zájem člena o zrušení členství v Klubu a identifikovat konkrétní registraci, která má být zrušena. Pokud není zaslána žádost o zrušení členství z emailové adresy evidované u člena Klubu, je člen Klubu oprávněn členství zrušit pouze na Infostánku po prokázání své totožnosti tak, aby Provozovatel mohl příslušnou osobu identifikovat jako příslušného člena Klubu.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uvedené při Registraci, jakož i údaje získané v souvislosti s používáním Karty pro účely realizace Klubu a vyhodnocování soutěží a udělování odměn v rámci Klubu podle Podmínek v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 (GDPR) a souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále také jen „Právo”).

 

5.2 Pokud k tomu udělí člen Klubu svůj souhlas, bude Provozovatel moci bezplatně zveřejnit jméno a příjmení člena Klubu, případně jeho fotografii nebo místo bydliště, v médiích a v propagačních a reklamních materiálech Provozovatele (zejména, avšak bez omezení, na webových stránkách Centra a/nebo na profilech Centra na sociálních sítích a/nebo v newsletterech Centra), a to v případě, že člen Klubu bude odměněn v rámci Klubu. Pokud výherce odměny svůj souhlas neudělí, Provozovatel je oprávněn zveřejnit pouze křestní jméno výherce.

 

5.3 Provozovatel je v rámci svých oprávněných zájmů oprávněn zasílat členům Klubu obchodní sdělení. Členové Klubu mají právo odmítnout další zasílání obchodních sdělení odhlášením na e-mailové adrese info@centralkladno.cz nebo tím, že kliknou na odkaz, který Provozovatel poskytne v každém e-mailu se zaslaným sdělením.

 

5.4 Osobní údaje bude Provozovatel zpracovávat po dobu členství v Klubu.

 

5.5 Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím svých zaměstnanců a dále prostřednictvím třetích osob, se kterými bude mít uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s Právem.

 

5.6 Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje členů Klubu do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Provozovatel rovněž nebude používat osobní údaje členů Klubu pro účely pouze automatizovaného rozhodování.

 

5.7 Každý člen Klubu je v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje, zejména e-mailovou adresu. Učiní tak e-mailem na adresu info@centralkladno.cz.

5.8 Práva členů Klubu v souvislosti se správou jejich osobních údajů.

 • Právo na přístup, které znamená právo subjektu údajů vyžadovat od Provozovatele informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud Provozovatel osobní údaje zpracovává, subjekt údajů má právo je od něj získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.
 • Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“) představuje povinnost Provozovatele zlikvidovat osobní údaje, které zpracovává o příslušném subjektu údajů, pokud je splněna alespoň jedna podmínka: (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; (ii) subjekt údajů odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a na straně Provozovatele neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování svých osobních údajů a na straně Provozovatele neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; (iv) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně; (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti; (vi) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Výše uvedené podmínky se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné: (i) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; (ii) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Provozovatel pověřen; (iii) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; (iv) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo (v) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování představuje právo subjektů údajů na to, aby Provozovatel omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud: (i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, které o něm Provozovatel zpracovává, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit; (ii) zpracování osobních údajů je protiprávní, ale Provozovatel odmítá jejich výmaz a subjekt údajů žádá místo toho o omezení jejich použití; (iii) zpracování osobních údajů již není ze strany Provozovatele potřebné, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Pokud bylo zpracování omezeno na základě některého z výše uvedených důvodů, mohou být dotčené osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O zrušení omezení zpracování osobních údajů je Provozovatel povinen subjekt údajů předem informovat.
 • Právo na přenositelnost představuje právo subjektu údajů získat své osobní údaje, jež Provozovateli poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že (i) zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost má subjekt údajů právo na to, aby Provozovatel jeho osobní údaje předal přímo jinému správci. To neplatí, pokud není předání technicky možné. Právo na přenositelnost se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně profilování. Pokud subjekt údajů tohoto práva využije, Provozovatel nebude dále jeho osobní údaje zpracovávat, dokud neprokáže závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad právy a zájmy subjektu údajů. Dále může Provozovatel takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků. V případě, že je námitka vznesena proti zpracování pro účely přímého marketingu, oprávněné důvody Provozovatele se již nezkoumají. Pokud Provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na oprávněnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu.

Člen Klubu, který chce využít kterékoli z jeho práv, by měl kontaktovat Provozovatele na níže uvedené adrese. Provozovatel může za vyřízení žádosti účtovat poplatek pouze tehdy, pokud to dovolují příslušné právní předpisy, zejména pokud by s využitím práv člena Klubu byly spojeny náklady.

6 KONTAKTY, ORGÁNY DOHLEDU A SPORY

6.1 V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním osobních údajů včetně stížností se členové Klubu mohou obrátit na Provozovatele na následujících kontaktních údajích:

 • poštovní adresa: KCC Development s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno,
 • email: info@centralkladno.cz
 • webové stránky: www.centralkladno.cz

6.2 V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz.

 

6.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z členství v Klubu je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Případným spor může být řešen on-line, a to přes nástroj nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6.4 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Klub je vyhlášen na dobu neurčitou.

 

7.2 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky. Členové Klubu budou o těchto změnách informováni na webových stránkách Centra a elektronicky na e-mailovou adresu člena Klubu evidovanou Provozovatelem; aktuální znění Podmínek je dostupné na vyžádání rovněž na Infostánku.

 

7.3 Změna Podmínek je účinná jejich uveřejněním na webových stránkách Centra, popř. jiným dnem, který je výslovně uveden jako den nabytí účinnosti změny Podmínek.

 

7.4 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost Klubu bez jakékoliv náhrady členům Klubu. Datum ukončení Klubu bude oznámeno na webových stránkách Obchodního centra www.centralkladno.cz a elektronicky na e-mailovou adrese člena Klubu evidovanou Provozovatelem. Ukončení Klubu je účinné uveřejněním o jeho ukončení na webových stránkách Obchodního centra www.centralkladno.cz, popř. dnem, který je uveden webových stránkách Obchodního centra na www.centralkladno.cz jako den ukončení Klubu.

7.5 Na plnění z členství v Klubu, výhry, odměny a zvýhodnění neexistuje právní nárok a nelze požadovat vydání jejich hodnoty v penězích.