fbpx

Otevřeno

dnes od 09:00 do 20:00

Interaktivní mapa centra

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ OBCHODNÍHO CENTRA CENTRAL KLADNO

1. IDENTIFIKACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KCC Development s.r.o.,

identifikační číslo 06143849,

se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 120019,

e-mail info@centralkladno.cz,

(dále jen „správce“).

2. ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • E-mail
  • IP adresa 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ DŮVOD PRO ZPRACOVÁNÍ, POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely zasílání newsletterů obchodního centra Central Kladno. Poskytnuté osobní údaje zásadně neposkytujeme třetím stranám, s výjimkou zpřístupnění dat v rámci technických služeb zajišťovaných pro potřeby správce třetí osobou. Při poskytování osobních údajů vždy postupujeme v souladu s právní úpravou a se subjekty, které se mohou s osobními údaji dostat do styku, máme uzavřené příslušné smluvní vztahy, které reflektují ochranu osobních údajů.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely vymezené výše, nebude-li po naplnění tohoto účelu existovat jiný zákonný důvod pro zpracovaní, budou bezpečně vymazána nejpozději po třech (3) letech ode dne poskytnutí.

5. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Vůči správci máte v souvislosti se zpracováním zejména následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům a právo na informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje správcem zpracovávány,
  • Právo na výmaz osobních údajů,
  • Právo na opravu osobních údajů,
  • Právo na omezení zpracování správcem,
  • Právo na přenositelnost údajů,
  • Právo vznést námitku vůči zpracování.

5.2 Veškerá tato práva můžete uplatnit vůči správci prostřednictvím kontaktů uvedených výše.

 

5.3 Máte právo pro domnění, že správce osobních údajů porušuje své povinnosti nebo vaše práva vyplývající z právních předpisů, podat stížnost na některý z příslušných dozorových orgánů, zejména v členském státě svého trvalého pobytu nebo místa údajného porušení. Pro území České republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz, tel.: +420 234 665111.